Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén és azon kívül nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Kérlek csak akkor vedd igénybe a szolgáltatásaimat és használd az oldalamat, amennyiben az alábbi szerződési feltételeket és az Etikai kódexet (link) elolvastad és azok minden pontjával egyetértesz. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában vagy szóban kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Ambrózy Noémi (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Ambrózy Noémi EV. szolgáltat.

Az oldal használatával az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a jelenlegi adózási jogszabályok szerint a Szolgáltató csak és kizárólag magánszemélyek számára szolgáltat.

Az Igénybe vevő megrendelésével a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre az Igénybe vevő és a Szolgáltató között, mely elektronikus formában kerül megkötésre, és a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján írásban foglaltnak tekintendő.

ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://ambrozynoemi.hu

1.  A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: Ambrózy Noémi EV.
 • Székhely: 1148 Budapest Vezér utca 134. 3/5.
 • Levelezési cím: 1148 Budapest Törökvész út 8.
 • Adószám: 55717294-1-42
 • Nyilvántartási szám: 51087595
 • Email cím: ambrozy.noemi@gmail.com

Elérhetőségei:
Email: ambrozynoemi@gmail.com
honlap: https://ambrozynoemi.hu
Facebook: https://www.facebook.com/KN.Noemivel

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, melyek hatályba lépését megelőzően közzétesz.

2.2. Igénybe vevő, a weboldal látogatásával, bármilyen megrendelésével vagy regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, magára kötelezőnek ismeri el.

3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁBAN

3.1. A Szolgáltató egyéni vállalkozó, akinek a fő célja, hogy szülőket támogasson a lehető legszélesebb körben melyek az egyén testi, szellemi és lelki jólétét szolgálják. A programok a gyászfeldolgozás és a nevelési tanácsadás témakörében kerülnek elsősorban meghirdetésre.

3.2. A honlapon közzétett szolgáltatások online, az ambrozy.noemi@gmail.com e-mail címen, az ambrozynoemi.hu-n közzétett jelentkezési lapon vagy a Facebook oldalon rendelhetőek meg, elsősorban az esemény leírásában jelzett módon.

3.3. A feltüntetett árak forintban értendők, alanyi adó mentesek (áfa mentes).

3.4. A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti, ismerteti az egyes szolgáltatások nevét, jellegét, menetét és célját.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron vállalni, illetve teljesíteni, hanem ilyen esetben felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében az Igénybe vevő elállhat az igénybe vételi szándékától.

4. DIGITÁLIS ADATTARTALOM

4.1. Az Szolgáltató weboldala valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető. A weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal.

4.2. Hiba esetén kéri az Igénybe vevőket, illetve az Adományozókat, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni a Szolgáltatót.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Az egyes szolgáltatások megrendelése az ambrozy.noemi@gmail.com, a Szolgáltató honlapján vagy Facebook üzenetben a Facebook oldalon keresztül lehetséges.
5.2. Igénybe vevő a megrendelésének ellenértékét díjbekérő vagy számla alapján tudja kiegyenlíteni, amelyet elektronikus módon, a szamlazz.hu rendszerén keresztül kap tőlünk.

5.3. Az átutalással vagy készpénzes fizetéssel az Igénybe vevő elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint az Adatkezelési szabályzatot.

6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között történik. Szolgáltató megegyezés szerinti határidőn belül köteles a szolgáltatást megrendelő Igénybe vevővel közölni egy időpontot, amely időpontban a szolgáltatás teljesítését vállalja.

7. LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS

7.1. A felek között megkötött szerződés elektronikus úton, távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet a Ptk. 6:7. § valamint 6:70. § alapján írásba foglaltnak kell tekinteni, mivel a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását a szerződők külön okiratba foglalt nyilatkozatai együttesen tartalmazzák, és a nyilatkozatokban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

7.2.  A Szolgáltató a kölcsönös nyilatkozatok alapján létrejött szerződést rögzíti, tárolja, mely iktatásra kerül, és a szerződés tartalma az Igénybe vevő részére az email címére megküldött szerződést keletkeztető visszaigazolás, vagy az Igénybe vevő által elfogadott új ajánlat alapján utóbb is hozzáférhető.

7.3. Az egyes szolgáltatások megrendelésével a Szolgáltató és az Igénybe vevő között megbízási jellegű jogviszony jön létre.

7.4. A megbízási díj legkésőbb a szerződés teljesítésekor esedékes. A megbízási díj megfizetésére az Igénybe vevő a 5.3. szerinti módok valamelyikén köteles. Amennyiben az Igénybe vevő a szolgáltatás ellenértékét képező megbízási díjat e határidő elteltéig nem teljesíti a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésére nem köteles, az Igénybe vevő a szolgáltatás teljesítését nem követelheti.

7.5. Az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a csoportos programokon, műhelymunkákon csak a teljes díj előre befizetésével vehet részt.  

7.6. A szerződésre vonatkozóan egyebekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

7.7.  A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

8. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

8.1. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat az egyes konkrét szolgáltatás jellegének megfelelő, illetve megegyezés szerinti helyen és időben, illetve a Szolgáltató és az Igénybe vevő által egyeztetett módon biztosítja, a megrendelést követően.

8.2. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a szolgáltatásokat az azok teljesítésére megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező személyek útján teljesíti, akik rendelkeznek mindazon készségekkel, amelyek a szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez szükségesek.

9.  ELÁLLÁS JOGA

9.1. Az Igénybe vevő a különböző szolgáltatások esetén így állhat el:

9.2.1. Online egyéni szolgáltatás esetén a szolgáltatások teljesítésére kijelölt időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával állhat el a szerződéstől. Ennél későbbi időpontban elállás fizetési kötelezettséget von maga után.

9.2.2. Online vagy személyes csoportos szolgáltatás esetén a szolgáltatás teljesítésének megkezdésére kijelölt időpontot megelőzően legkésőbb egy héttel állhat el a szerződéstől.

9.2.3. A Budai Tanácsadó helyszínen személyes egyéni szolgáltatás esetén a szolgáltatások teljesítésére kijelölt időpontot megelőzően legkésőbb egy héttel állhat el a szerződéstől. Ennél későbbi időpontban elállás fizetési kötelezettséget von maga után.

9.2. Az Igénybe vevőnek, amennyiben betegség esetén kell lemondania a szerződést, a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

9.2.1. Egy későbbi időpontban megtartott programon felhasználható a teljes befizetett összeg, a következő naptári év végéig.

9.2.2. Lemondás esetén a Kapcsolódó Nevelés alapjai Szülőcsoportok (Hat alkalmas és tizenkét alkalmas), teljes összege csak abban az esetben fizethető vissza, amennyiben az Igénybe vevő még nem kapott hozzáférést az online tanteremhez. Amennyiben már kapott hozzáférést, úgy ez esetben 15000 forint levonásával fizethető vissza a befizetett díj.

9.3. Amennyiben az Igénybe vevő az elállási szándékát nem jelzi legkésőbb fenti időpontig a Szolgáltató számára, úgy a szolgáltatás fentiekben meghatározott ellenértéke 100%-t köteles megfizetni az Szolgáltató részére.

9.4. Amennyiben Igénybe vevő élni szeretne elállási jogával, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni email útján az ambrozy.noemi@gmail.com email címre küldött elektronikus levélben.

10. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

10.1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

10.2. Igénybe vevő és a Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:

11.1. A felek közötti megbízási jellegű jogviszony a szerződés teljesítéséig áll fenn.

12. PANASZKEZELÉS RENDJE

 12.1. Amennyiben az Igénybe vevőnek valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban vagy írásban, a fenti elérhetőségek egyikén közölheti.

12.2. A panasz beérkezését követően az Szolgáltató azt megvizsgálja, majd intézkedni törekszik annak legrövidebb időn belül történő orvoslása felől.

12.3. A Szolgáltató és az Igénybe vevő törekszik a probléma mielőbbi megoldásához hozzájárulni a megfelelő kommunikációval.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 13.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

13.2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

13.3. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.4. A joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

13.5. Szolgáltató és Igénybe vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, felek közötti peres eljárásra kiköti a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

14. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 

https://ambrozynoemi.hu/adatkezelesi-tajekoztato

15. EGYÉB

15.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.

15.2. Jelen ÁSZF, valamint a weboldal működésével kapcsolatos valamennyi dokumentáció, kép és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.február 3.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről
 • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
   

2023. február 2.