Etikai kódex

Ez azok a szakmai alapvelvek, ami alapján dolgozom. Ha egyéni tanácsadásra jössz hozzám, akkor tudhatod, hogy ezekhez tartom magam.
Készítette Ambrózy Noémi

I. BEVEZETÉS 

 1. Az alábbiakat magamra nézve érvényesnek tekintem, és ez alapján dolgozom.
 2. Végzettségem tekintetében Kapcsolódó Nevelés oktató, a Napfogyatkozás Egyesületnél végzett Gyászcsoport vezető, Sérült gyerekeket nevelő szülők veszteségfeldolgozó csoport-vezető vagyok. Valamint önismereti-terápiás és meditációs saját élményem van. A konzultációs keretekhez nem kapcsolódóan pedig Okleveles Építészmérnök és Lakberendező vagyok.
 3. Ez a kódex minden tekintetben összhangban van a Magyarországon hatályos jogszabályokkal. Folyamatosan felülvizsgálom, és szükség esetén módosítom. Ezen túlmenően ez a kódex az erkölcsi felelősséget hangsúlyozza és annak konkrét tartalmat ad.
 4. Az egyik alapelvem az egyén jogainak és méltóságának tiszteletben tartása, a magas szintű kompetenciára törekvés és a kompetenciahatárok szem előtt tartása, a tanácsadói szerep őrzése. Megbízható alapot kíván nyújtani annak eldöntéséhez, hogy hogyan járok el, különösen olyan esetekben, a szakmám gyakorlása közben konfliktusba ütközöm.

 II. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK 

 1. Minden esetben tiszteletben tartom az emberi méltóságot, valamint minden ember jogát arra, hogy képességeit és személyiségét szabadon kibontakoztathassa. Tiszteletben tartom az egyén választásait és egyéni felelősségvállalását.
 2. Magatartásom, tevékenységem diszkriminációmentes, azaz mentes bármely megkülönböztetéstől, nevezetesen faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől.

 III. SZAKSZERŰSÉG, KOMPETENCIA

 1. Szakmai kompetenciám keretein belül felelősséget vállalok a döntéseimért, az alkalmazott módszerekért és azok várható kimeneteléért, valamint az egyént, csoportot, illetve társadalmat érintő szakmai beavatkozásokért. Tudatában vagyok annak, hogy tevékenységem kihat a velem szakmai munkám során kapcsolatba kerülő emberek életére. A tevékenységeim során nem tartok terápiás üléseket, az ügyfeleimmel történt beszélgetések nem tekinthetőek terápiának.
 2. Ügyfélként azt az embert vállalom, aki betöltötte a 18. életévét, nem áll pszichiátriai kezelés alatt, és nincs korábban diagnosztizált mentális zavara.
 3. Tudatában vagyok a tudásom által nyújtott lehetőségeknek és korlátoknak. Csak olyan feladatok teljesítésére vállalkozom, amelyek kompetenciám határán belül vannak, és amelyeket tanulmányaimra, és szakmai tapasztalataimra alapozhatok.
 4. Amennyiben felmerül, hogy egy eset a kompetenciámat meghaladja, szupervíziót kérek és/vagy az ügyfelet szakorvoshoz, pszichológushoz, pszichoterapeutához, klinikai szakpszichológushoz, vagy pszichiáterhez irányítom. Amennyiben ez felmerül, az nem minősíti az ügyfelet. Ilyen esetben is az ügyfél számára legmegfelelőbb támogatás kialakítása a cél.
 5. Tevékenységem során folyamatos szakmai támogatást kapok. Munkám elvégzésének alapfeltétele, hogy folyamatosan szakmai és önismereti támogatásban részesülök.
 6. Tanácsadó kapcsolataimat bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozom. Minden esetben törekszem a kölcsönösség elvére és a megfelelő kommunikációra. Felelősséget érzek a társadalom, a szűkebb közösség és a ügyfeleim iránt.
 7. Alapértékeim az őszinteség, becsületesség és pontosság. Betartom az ígéreteimet.  Tényeket nem manipulálok, és szándékosan nem értem félre a kommunikációt.
 8. Munkámban mindenkor szem előtt tartom az ügyfél érdekeit, legfőbb törekvésem a másokon való segítés, és az ártalmak elkerülése. Ez vonatkozik mind az ügyfeleimnek szóló, mind a róluk való – szóban vagy írásban megfogalmazott -, illetve velük kapcsolatos megnyilvánulásaimra. Tevékenységem során gondot fordítok arra, hogy saját fizikai és mentális egészségem ne gátoljon abban, hogy másokon segíteni tudjak. Az ügyfeleimmel olyan állapotban találkozom, hogy képes legyek rájuk koncentrálni és megfelelő számukra megfelelő támogatást nyújtani.
 9. Folyamatosan tájékozódom a munkámat érintő szakmai kutatásokról, publikációkról, továbbképzésekre járok, és törekszem arra, hogy lépést tartsak a munkámmal kapcsolatos összes újdonsággal és szakmai javaslattal. A lehetőségeimhez mérten folyamatosan képzem magam a munkámhoz kapcsolódó módszerekben is.

  IV. KAPCSOLAT AZ ÜGYFÉLLEL 

 1. Kapcsolataim az ügyfeleimmel nem lehet intim természetű. Semmilyen esetben nem utal a magatartásom ilyen jellegű kapcsolat kialakítására.
 2. Amennyiben úgy ítélem meg, hogy a tanácsadói kapcsolat során olyan viszony alakul ki a felek között, amely a kívánatos szakmai munkát veszélyezteti, a lezárom a munkát, indokolt esetben szupervíziót kérek, illetve megfelelő szakemberhez irányítom az ügyfelet, és különösen ügyelek arra, hogy az ügyfél érdekei ne sérüljenek.
 3. Az ügyfelemmel való kapcsolataimat nem használom fel előny megszerzésére.
 4. Minden esetben az ügyfelemmel a munka kereteinek pontos definiálására törekszem. Az ügyféllel való kapcsolat elején, a munkakeretek meghatározásának részeként tisztázom a szolgáltatás anyagi ellenértékét. A kapcsolatot és a kereteket az ügyféllel szóbeli (esetleg írásbeli) szerződésben rögzítjük, és magunkra vonatkozónak tekintjük.
 5. Minden esetben tájékoztatom az ügyfeleimet a titoktartási kötelezettségemről.
 6. Csak olyan esetben készül kép- és hangfelvétel, amennyiben előzetesen engedélyt kértem erre. Írásos engedély nélkül semmilyen formában, sehol nem osztok meg fotó, hang vagy video-anyagot.

 V. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 1. Az ügyfél minden – a tanácsadói kapcsolat során tudomásomra jutott – személyes adata kapcsán titoktartási kötelezettséget vállalok. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölhetem, és köteles vagyok bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettségem a szakmai kapcsolat lezárása után is fennáll. Ilyen adat, információ különösen: az érintett értelmi és lelki állapota, viselkedésmódja, káros szenvedélyére vonatkozó, illetve előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat és információ (pl. családi környezet, foglalkozás, élettörténet.) Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, mindezek együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az ügyfél azonosítására.
 2. A munkám során tudomásomra jutó adatok tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben foglaltak, valamint a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete) előírásainak megfelelően járok el. Adatkezelési tájékoztató
 3. Az adatfelvételnek és az adatok kezelésének mindenkor tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatoknak pontosnak, teljesnek, és ha szükséges, időszerűnek kell lenniük.
 4. Az érintett ügyfél adatait az ügyfél hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt

a) törvény elrendeli, illetve

b) mások védelme szükségessé teszi.

 1. A beszámolóimban, előadásaimban, oktatási tevékenységem vagy a médiában, bármilyen social media felületen tett nyilatkozataim során figyelek arra, hogy – az érintettek előzetes beleegyezése vagy törvényi felhatalmazás nélkül -, a szakmai titoktartás kötelezettsége alá eső információk ne jussanak illetéktelen személy tudomására. Gondoskodom arról, hogy a személyre, szervezetre, illetőleg a körülményekre vonatkozó adatokat úgy elfedjem, hogy azok alapján az érintettek ne legyenek felismerhetők.

VI. PUBLIKÁLÁS, NYILVÁNOS SZEREPLÉS ÉS HIRDETÉSEK 

 1. Mindenfajta közlésnél követem és betartom a publikálás nemzetközileg elfogadott szabályait, továbbá tekintetbe veszem a célzott közönség (olvasó, hallgató) feltételezhető képzettségét és a tárgyban való tájékozottságának mértékét. Mindenkor közérthetően, világosan fogalmazok, a félreértés, félremagyarázás lehetőségét igyekszem kizárni. Szem előtt tartom a saját kompetenciám határait.
 2. Gondosan ügyelek arra, hogy az olvasó világosan informálva legyen arról, hogy mi a saját szellemi termékem, és mi az, amit másoktól vettem át. Nem közlöm mások munkáinak részleteit vagy adatait a sajátomként, még akkor sem, ha az eredeti szerző művét vagy adatforrását esetenként idézem is. Amennyiben mások munkáit használom fel, a szövegben és a bibliográfiában pontosan hivatkozok a forrásra.
 3. A nyilvános szereplés egyaránt magában foglalja a fizetett és ingyenes hirdetésekben, pályázatokban, brosúrákban, reklámokban, a nyomtatott vagy elektronikus médiában megjelenő kommentárokban, előadásokban, nyilvános szóbeli prezentációkban, illetve kiadványokban való megnyilatkozásokat.
 4. Nem teszek tudatosan megtévesztő kijelentéseket képzettségemet, tapasztalataimat vagy kompetenciámat, beosztásomat, tudományos fokozatomat, jogosultságomat illetően, valamint szolgáltatásaimmal, díjazásommal, publikációimmal és tudományos eredményeimmel kapcsolatosan.
 5. Az írott, az elektronikus médiában, vagy az interneten történő tanácsadás, vagy véleménynyilvánítás során biztosítom, hogy a kijelentéseim, megnyilvánulásaim szakmaiságon alapuljanak, megfeleljenek az itt leírtaknak, valamint ne keltsenek hamis látszatot és ne juttassanak jogtalan előnyökhöz. Mindemellett nem vállalok felelősséget azért, hogy az olvasó hogyan érti a leírtakat, de szívesen állok értelmező kérdések elébe.
 6. Amennyiben mást bízok meg saját szakmai tevékenységem, elért eredményeim és szolgáltatásaim népszerűsítésével, teljes felelősséggel tartozom annak tartalmáért.

VII. AZ ETIKAI KÉRDÉSEK KEZELÉSE 

 1. Panaszt bárki tehet, aki a munkámmal valamilyen formában kapcsolatba került.
 2. Panasz kezelést elsősorban a személyesen (találkozásunkkor, e-mailben, illetve az általam kezelt felületeken) tudjuk megtenni. Különös ellentét esetén mediátorhoz tudunk fordulni. Amennyiben ez nem sikerül a Polgári törvénykönyv mérvadó.
 3. Ha ez az etikai kódex valamilyen formában ellentmondásba kerül a törvényes előírásokkal, akkor azt minél előbb igyekszem minél előbb módosítani.

[1] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §